วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

What information technologies are available to support managers?

Management Support Systems (MSS)
เทคโนโลยีของ IT ต่างๆหลักๆแล้ว เป็นการออกแบบมาสนับสนุนผู้บริหารทั้งหลาย เช่น ระบบต่างๆ ที่สนับสนุนการตัดสินใจ (decision support systems), ระบบต่างๆที่สนับ สนุนผู้บริหารระดับสูง (executive support systems), เทคโนโลยีกรุ๊ปแวร์ต่างๆ (groupware technologies) และ ระบบอัจฉริยะ (intelligent system) ดูรูปในหน้าถัดไป

The Process of Computer-Based Decision Making

แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ๆ คือ:
1) Intelligence
2) Design
3) Choice
4) Implement

Decision Process


The process and phases in decision making


Model ( in decision making )

แบบจำลอง (Model) คือ การนำเสนอแบบง่ายๆ หรือ การสรุปจากควาเป็นจริง
ประโยชน์ของการจำลองแบบในการทำการตัดสินใจ คือ:
- ต้นทุนในการทำการทดลองเสมือน (virtual experimentation) จะต่ำกว่าต้นทุนที่เกิด จากการทดลองในระบบจริง
- แบบจำลองต่างๆยอมให้ simulate เพื่อลดเวลาลง การปฎิบัติงานหลายๆปีสามารถ simulateโดยใช้คอมพิวเตอร์ให้เหลือไม่กี่วินาที
- การปรับเปลี่ยนแบบจำลอง (โดยการเปลี่ยนตัวแปร) ทำได้ง่ายกว่าในระบบจริง
- การใช้แบบจำลองทำให้ผู้จัดการรับมือกับความไม่แน่นอนต่างๆได้ดีขึ้น โดยใช้ “ what- ifs” และ การคำนวณความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดจากการกระทำที่เจาะจง
- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ช่วยให้ทำการวิเคราห์และเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ได้ง่าย

The process and phases in decision making
Problem structure
การตัดสินใจนั้น จะขึ้นกับโครงสร้างของปัญหาด้วย โดยแยกออกเป็น
- ปัญหาที่มีโครงสร้างสร้างชัดเจน ได้แก่ปัญหาที่เป็นงานที่เป็น routine เป็นปัญหาที่ เกิดซ้ำๆ ปัญหาเหล่านี้มักมีคำตอบเป็นรูปแบบมาตรฐานอยู่แล้ว ดังนั้นการตัดสินใจ จึงเป็นแบบ Structured decisions
- ปัญหาที่ไม่มีโครงสร้าง ได้แก่ปัญหาที่ซับซ้อนในเชิงคลุมเครือ ไม่มีคำตอบสำเร็จรูป ที่จัดเตรียมไว้ก่อน ปัญหาเหล่านี้ต้องอาศัยความสามารถของคนมาทำการตัดสินใจใน แบบ Unstructured decisions เช่น การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การว่าจ้างผู้บริหารระดับ สูง การเลือกงานที่ต้องการทำวิจัยในปีหน้า เป็นต้น
- มีปัญหาบางประเภทที่อยู่กึ่งกลางระหว่างแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง เรียก ว่าปัญหาแบบกึ่งโครงสร้าง การตตัดสินใจก็จะเป็นแบบ Semistructured decisions เช่น ปัญหาที่ต้องการคำตอบที่มีโครงสร้างหลายรูปแบบรวมกันผนวกกับการตัดสิน ใจเฉพาะคน เช่น การขึ้นเงินเดือน การกำหนดยอดขาย เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น