วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Web-Based Systems (Information Architecture มองในเชิงระบบ)

ระบบเวบเบสด์ (Web based systems) หมายถึง การประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ หรือ การบริการที่บรรจุอยู่ในเซิฟเวอร์ถูกเรียกใช้งานผ่านทาง web browser หนึ่ง ๆ และ สามารถเข้าถึงจากที่ใดก็ได้โดยอาศัยเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ต (Internet (“ the Net”)) หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมทั่ว โลก – เป็นเน็ตเวิร์คหลักของเน็นเวิร์คต่าง ๆ; เป็นสาธารณะ ใช้งานร่วมกันและ สามารถติดต่อกับประชาชนทั่วโลกได้ด้วยตัวของมันเอง
Information Superhighway หมายถึง โครงข่ายเน็ตเวิร์คที่ใช้ใยแก้วนำแสง (fiber-optic- based network) และ wireless infrastructure ที่จะเชื่อมต่อผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ในประเทศหนึ่ง ๆ เข้าด้วยกัน

World Wide Web
เป็นแอพพลิเคชันตัวหนึ่งที่ใช้เป็นฟังก์ชันสำหรับการส่งผ่านของอินเตอร์เน็ต; โดย มีมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วไปในการ storing, retrieving formatting และ displaying information ผ่านทาง client/server architecture
Intranet
เป็นโครงข่ายภายในองค์กรหนึ่ง ๆ ที่มักใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ของ web เช่น เบราเซอร์ (browser) และ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล มันจะถูกแยกออกจากอินเตอร์ เน็ตโดย security gateway เช่น firewall เป็นต้น
Extranet
โครงข่ายที่มีการรักษาความปลอดภัยหนึ่ง ๆ ที่เชื่อมต่ออินทราเน็ตหลาย ๆ วงเข้า ด้วยกันโดยอาศัยอินเตอร์เน็ต โดยทั่วไปแล้ว มันจะยอมให้องค์กรสององค์กร หรือ มากกว่าสื่อสารกัน ร่วมมือกัน เมื่อมองในแง่ของการควบคุม

Web sites ที่ทำตัวเป็น gateway เข้าสู่สารสนเทศขององค์กรจากการ access จากจุด ๆ หนึ่ง มันจะสรุปสารสนเทศและเนื้อความจากหลาย ๆ แฟ้มข้อมูล แล้วแสดงขึ้น มาให้ผู้ใช้ดู
Corporate portals ยังถูกนำมาใช้ในแง่ของการใช้เป็นสารสนเทศส่วนตัวสำหรับ ลูกจ้าง หรือ ลูกค้า
Intranets และ Extranets มักถูกนำมารวมอยู่กับ corporate portal และ สามารถเข้า ถึงได้โดยผ่านทาง corporate portal เช่นกัน

Web-Based E-Commerce Systems
Electronic Storefront: Web (ที่มีความทัดเทียมกับ showroom หรือ physical store ที่เข้าไปซื้อของได้) ที่สามารถทำธุรกรรมผ่านทาง e-business นั่นคือสามารถแสดง และ/หรือ ขายสินค้าได้
Electronic market: ความสามารถของโครงข่ายหนึ่ง ๆ ในการตอบโต้ และมีความ สัมพันธ์อยู่บน การแลกเปลี่ยน สารสนเทศ การให้บริการเกี่ยวกับสินค้าต่าง ๆ และ การชำระเงิน
Electronic exchange: Web based public electronic market หนึ่ง ๆ ซึ่งผู้ซื้อหลาย ๆ ราย และ ผู้ขายหลาย ๆ รายสามารถตอบโต้กันได้ในเชิงอิเล็กทรอนิคส์
Mobile commerce: การซื้อ ขาย สินค้าและบริการต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมของการ ใช้อุปกรณ์ไร้สาย
Location based commerce: การทำธุรกรรมแบบ M–commerce โดยมีเป้าหมายอยู่ ลูกค้าหลาย ๆ รายในพื้นที่ต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นมา และอยู่ในเวลาที่กำหนดด้วย
Enterprise Web: Web application แบบเปิดสำหรับการบริหารและส่งข้อมูล โดย การรวมบริการ(service)จาก different vendors ภายใต้ technology layer เดียวกัน อันเป็นการขยาย platform และ business systems.

แนวความคิดของ Electronic Storefront รูปแรกจะเป็น กระบวน การทำธุรกิจที่มีร้ายขายของ (Store) ที่เป็นตึก มีโครงสร้างจริงทางกาย ภาพ (ที่เรียกว่า Brick-and-Mortar นั่นเอง) รูปต่อไป เป็นโครงสร้างทาง H/W และ S/W (กลายเป็น Click-and-Mortar)

รูปนี้แสดงถึง กระบวนการค้าขายแบบปกติที่มีร้านค้าหรือโชว์รูม แล้วลูกค้าเดินเข้ามาซื้อของ


รูปนี้แสดงถึง โครงสร้างทางฮาร์ดแวร์ที่จะทำ Electronic Storefront เข้ามาแทนโชว์รูม


รูปนี้แสดงถึง โครงสร้างทางซอฟท์แวร์ที่จะทำ Electronic Storefront

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น