วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

How IT Supports Organizational Activities

องค์กรโดยทั่วไปจะจัดรูปแบบองค์กรในแบบลำดับชั้น โดยเริ่มจากจากระดับชั้น ของพนักงานธุรการ(Clerical worker)และพนักงานสำนักงาน(office worker) ซึ่งเป็นระดับล่างสุด จากนั้นเป็นระดับปฏิบัติการ (operational layer) ระดับบริหาร (managerial layer) ระดับ พนักงานผู้ชำนาญ (knowledge worker) และสุดท้ายคือ ระดับกำหนดกลยุทธ์ (strategic layer) ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่มีการจัดแบบนี้จะ มุ่งเน้นไปเพื่อสนับสนุนแต่ละระดับ(ของพนักงาน)ในองค์กรนั้น ๆ
เมื่อเทียบกับแบบที่ผ่านมา จะเป็นการสนับสนุนในเชิงฟังก์ชันของแต่ละแผนก เช่น ฝ่ายบัญชี ก็จะรวมทุกคนในแผนกนั้นตั้งแต่พนักงานป้อนข้อมูลไปจนถึงผู้บริหาร ส่วนในกรณีการแบ่งตามระดับนั้น จะเป็นการสนับสนุนกลุ่มพนักงานเป็นกลุ่ม ๆ ไป เช่น กลุ่มผู้บริหาร (รวมผู้บริหารทุกคน ไม่ว่าจะเป็นแผนกใดก็ตาม) เป็นต้น

The Clerical Level and Office Level
พนักงานธุรการประกอบด้วยลูกจ้างจำนวนมากหลายระดับชั้น ทำหน้าที่สนับสนุน ผู้บริหารต่างๆในทุกระดับขั้นในบริษัท ในกลุ่มพนักงานธุรการเหล่านี้ ถ้าเขามีหน้า ใช้ หรือ จัดเตรียม หรือ เผยแพร่ข้อมูล จะถูกเรียกว่า data worker พนักงานเหล่านี้ ประกอบด้วยพนักงานบัญชีต่างๆ เลขานุการที่ใช้โปรแกรมประเภท word processors, electronic file clerks และ insurance claim processors.
The Operational Level
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ หรือ first- line managers จะยุ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ องค์กรวันต่อวัน (ลักษณะงานเหมือนๆกันทุกวัน) ทำการตัดสินใจในงานที่ทำเป็น ประจำ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในรูปแบบทั่ว ๆ ไป เช่น การวางแผนระยะสั้น การปรับเปลี่ยนองค์กรและการควบคุมการปฏิบัติงาน

ถ้าเราแบ่งให้เป็นกลุ่มตามการดำเนินงาน จะแบ่งได้เป็น
ก) Operational Activities เป็นการดำเนินงานแบบรายวันในองค์กร เช่น การมอบหมายงาน เป็นต้น IS ที่เกี่ยวข้องหลัก ๆ คือ TPS, MISs และ Mobile systems ระบบจะถูกใช้โดย Supervisors (first-line managers), operators และ clerical employees
ข) Managerial Activities หรือ บางทีเรียก tactical activities หรือ tactical decisions ถูกใช้โดย middle-management เช่น การวางแผน การจัดองค์กร การควบคุม ในระยะสั้น IS ที่เกี่ยวข้องหลัก ๆ คือ MIS
ค) Strategic Activities เป็นการดำเนินงานในเชิงการวางแผนระยะยาว นอกจากนั้น ยังช่วยทางด้าน การสนองตอบเชิงกลยุทธ์ และ การเริ่มต้นเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง (initiator of change)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น