วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Information Technologies: Concepts Types and IT Support

Supply chain
ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ขององค์กรหนึ่ง ๆ อธิบายถึงการไหลของวัตถุดิบต่าง ๆ ข้อมูลทางการเงิน และ การบริการต่าง ๆ ตั้งแต่ผู้ขายวัตถุดิบทั้งหลายมาจน ถึงโรงงาน และ จากโกดังเก็บสินค้า (warehouse) ไปจนถึงลูกค้าท้ายสุด (end customer) และยังรวมถึง องค์กรและกระบวนการที่สร้างผลิตภัณฑ์ สารสนเทศ และ การบริการต่าง ๆ ที่ส่งไปยัง end customer ด้วย
Supply Chain แบ่งได้เป็นสามส่วน คือ
1) Upstream supply chain การดำเนินงานขององค์กรตั้งแต่ First Tier ออกไป ส่วนมากคือ procurement
2) Internal supply chain คือ การดำเนินงานภายในองค์เพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นสินค้า ได้แก่ production management, manufacturing และ inventory control
3) Downstream supply chain การดำเนินงานในการกระจายสินค้า การจัดเก็บ การขนส่ง และ การให้บริการหลังการขาย
นอกจาก IT จะต้องให้การสนับสนุนทั้งสามกรณีข้างต้นแล้ว ยังต้องรวมถึงการบริหารจัดการด้าน Supply Chain อีกด้วย ผ่านทางซอฟท์แวร์หลัก ๆ 2 ประเภทซึ่งเป็นคำตอบของการบริหารจัดการกับ การดำเนินการของห่วงโซ่อุปทาน ตัวแรกก็คือ enterprise resource planning ( ERP), และตัวที่สองก็คือ Supply Chain Management (SCM)

Inter-Organizational Systems (IOS)

- IOS เป็นระบบที่เชื่อมต่อองค์สององค์กรหรือมากกว่าเข้าด้วยกัน ถือเป็นส่วนกลางที่เชื่อมพันธมิตรทางธุรกิจเข้าด้วยกันและมีบทบาทที่สำคัญใน e-commerce เช่น สนับสนุนในด้านการบริหารจัดการเรื่อง supply chain
- First type of IT system ถูกพัฒนาขึ้นมเมื่อ 1980 เพื่อปรับปรุงการสื่อสารระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจคือ electronic data interchange (EDI)
- Web-based systems (many using XML) เป็นตัวช่วยส่ง business applications ผ่านทาง Internet โดยการใช้ browsers และ Internet ทำให้คนต่างองค์กรกันสามารถสื่อสาร ทำงานร่วมกัน เข้าถึงข้อมูลมากมายได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น