วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

BI สำคัญยังไงกับโลกปัจจุบัน ? ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา เช่นเดียวกันระบบธุรกิจก็มีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง และมากขึ้นด้วย จึงเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าการที่องค์กรจะอยู่รอดได้นั้นจะต้องมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและทันท่วงที เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและสามารถนำไปวางแผน หรือ โต้ตอบปัญหาเชิงธุรกิจได้ทันต่อเหตุการณ์ ให้กับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ทางบริษัท ฯ จึงได้ทำการพัฒนาระบบ Business Intelligence ซึ่งเป็นระบบ BI โดยเน้นการบริหารและ วิเคราะห์งานขายเป็นหลัก

Business Intelligence (BI)
เป็นระบบที่ช่วยในการวิเคราะห์ และ การตัดสินใจทางธุรกิจของผู้บริหารเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร ข้อมูลด้านการขาย ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า และดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้บริหารต้องการ
แสดงข้อมูลในรูปแบบของรายงาน กราฟตาราง และภาพกราฟฟิก โดยเป็นการวิเคราะห์ ข้อมูลด้านสถิติ การหาความสัมพันธ์ของข้อมูล หรือการจำลองสถานการณ์ต่างๆ สามารถแสดงข้อมูลเป็นภาพรวม และเจาะลึกเฉพาะส่วนได้ (Drill Down)
เป็นระบบเพื่อนำไปสู่การค้นหาสาเหตุของปัญหาได้ตรงจุด การแก้ไขที่ตรงประเด็น และการวางแผนอนาคตได้ถูกทาง สอดคล้องกับ KPI ขององค์กร BI จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ลดความซ้ำซ้อนในการทำงานทางด้านเอกสาร และลดความผิดพลาดในการรวบรวมข้อมูล ลดเวลาในการรวบรวมข้อมูล รวบรวมเอกสารเพื่อออกรายงานวิเคราะห์การขายแบบต่างๆ
ผู้บริหารมีข้อมูลในการวิเคราะห์การขายเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำและทันท่วงที
องค์กร สามารถทำงานได้อย่างมีระบบ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้นสามารถวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real time ย้อนหลังได้ไม่จำกัดปี สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Financial And Accounting System ได้อย่างสมบูรณ์


BI Architecture

- Data extraction and Integration : ทำการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น OLAP, ERP, CRM, SCM, legacy & local data stores, the Web และมีการใช้ ETL (extract, transformation, load) ในการทำ data integration

- Data mining, query and analysis tools : เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือต่างๆ

- Enterprise Reporting Systems : การนำเสนอข้อมูลมายัง users โดยผ่าน reporting tools ต่างๆ และ operational application เช่น Enterprise reporting , Enterprise search, scorecards, dash boards, visualization tools

Business Performance Management

การทำ BPM จะช่วยให้การเปรียบเทียบเป้าหมายกับคุณภาพของงานที่ทำได้ เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว และมีส่วนสำคัญสำหรับการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ โดยการทำ BPM จะมีประสิทธิภาพได้ดีเพียงใด ขึ้นอยู่กับ BI analysis reporting, queries, dashboards& scorecards

OLTP ; Online Analytical Processing
เป็นการประเมินผลเชิงออนไลน์ เป็น software ที่ทำให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึง และมองลึกเข้าไปในตัวข้อมูล อย่างรวดเร็ว และสามารถดึงข้อมูลออกมาได้ในหลายๆมุมมอง

OLTP Activities
- Generating and answering queries
- Requesting as hoc reports and graphs
- Conducting statistical and other analyses
- Visual presentation
- May include multidimensional analysis ans presentations, executive or enterprise IS, data mining
- Provide capabilities to modeling analysis and visualization
What is OLAP?Data mining

เป็นกระบวนการในการ extract ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ

Yield from Data mining

- Clustering : ได้รูปแบบของกลุ่มข้อมูล เกิดจากความสัมพันธ์ของข้อมูล
- Classification : เกิดจากการจัดกลุ่มของผู้ใช้เอง ที่มี assumption ถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล
- Association : เกิดจากผลสืบเนื่องของ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน
- Sequence discovery : พบรูปแบบหรือลำดับเหตุการณ์ที่มักจะเกิดขึ้น
- Prediction : อาจพบข้อมูลที่มี trends หรือ pattern ที่ทำให้คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้

Advantage and Disadvantages of Data mining
แม้การทำ data mining จะให้ผลลัพธ์เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ แต่การเตรียมข้อมูล ตลอดจนการอ่านผล และแปลผล สามารถทำได้ยาก จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการแปลและตีความ โดยวิธีทำก็อาจมีความยุ่งยากซับซ้อน

Text Mining
เป็น Application ของ data mining อย่างหนึ่ง ในการค้นหาและจัดรูปแบบ text files ทั้งนี้ การทำ text mining มักทำกับข้อความจำนวนมาก เพื่อหาความสัมพันธ์ที่มีอยู่ของข้อความต่างๆ โดยอาจจะอาศัยหลักการทาง สถิติ หรือการเรียนรู้และการจดจำของเครื่อง

Applications of text mining
- Automatic detection of email spam or phishing through analysis of the document content
- Automatic procession of messages or e-mails to route a message to the most appropriate party to process that message
- Analysis of warranty claims, help desk calls/reports and so on to identify the most common problems and relevant responses

web mining ถือเป็น text mining รูปแบบพิเศษอีกรูปแบบหนึ่งที่การ mining เกิดขึ้นบน website ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับ website เช่น แนะนำ links ที่เกี่ยวข้อง หรือ แนะนำ new productsได้


Hilight Feature of Business Intelligence (BI)

Dashboards Function
Real-time Dashboards
Gauges
Meter
Trend

Analyses Function
Advance Pivotgrid
Multi-dimensional analysis
Drill Down
Sort and Display Top Rows
Data Filtering
Xml data support

Chart and graph Analysis function
3D Chart Types
2D Chart Types
Design-time Customization

Reports
Report Customization
Report Generator
Scheduler Report
Report Graphing

Alert notification services
Today Alert
Client notify alert
Email alert

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น